Winkelmandje Winkelwagentje
Geen producten
Bekijk inhoudAfrekenen
Groothandel: log-in | aanmelden | Wachtwoord vergeten
Groothandel:
LiveZilla Live Chat Software

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten van: www.hippehond.nl binnen Nederland.

INHOUD:
ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 - Het aanbod
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
ARTIKEL 9 - De prijs
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering
ARTIKEL 12 - Duurtransacties
ARTIKEL 13 - Betaling
ARTIKEL 14 - Klachtenregeling
ARTIKEL 15 - Geschillen
ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
ARTIKEL 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden Webshop Keurmerk
 


ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aangesloten is bij de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 


ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
Hippehond.nl
Plataanplein 6
5151AV Drunen
0416 372507, zie de openingstijden op onze website

info@hippehond.nl
www.hippehond.nl

KvK nummer: 17139720
BTW nummer: NL153329865B01
 


ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

ARTIKEL 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

ARTIKEL 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 


ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

ARTIKEL 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 12 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 


ARTIKEL 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 


ARTIKEL 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.
5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop Keurmerk een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.

 

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

ARTIKEL 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.

Laatst gewijzigd 4 januari 2017

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden voor consumenten van Hippehond.nl buiten Nederland:

Artikel 1 - Algemeen 
 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en of diensten en of overige gesloten overeenkomsten van Hippehond.nl met afnemers van deze producten en of diensten danwel diegene die een overeenkomst met Hippehond.nl is aangegaan.
1.2 Door een bestelling te doen via de website, de e-mail, of een aankoop te doen in de winkel, tijdens een tentoonstelling of op enige andere wijze ga je een overeenkomst aan met Hippehond.nl en geef je te kennen dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
1.3 Hippehond.nl heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.
1.4 Alle goederen blijven eigendom van hippehond.nl tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.
1.5 Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. Bij twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, heeft Hippehond.nl het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, danwel melding te maken bij de internetprovider in geval van misbruik of fraude.
1.6 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een product niet voorradig blijkt te zijn, nemen we contact met je op.
1.7 Alle toegestuurde foto’s worden eigendom van hippehond.nl. Hippehond.nl heeft het recht deze foto’s te gebruiken voor reclame en of andere doeleinden.
1.8 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit Hippehond.nl. Alle rechten van deze site, zowel het logo, de teksten als overige afbeeldingen zijn voorbehouden aan Hippehond.nl.

Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering
2.1 Bestellingen kunnen via de internetsite worden geplaatst of gekocht worden of in overleg afgehaald worden in de winkel van Hippehond, Hoogstraat 10B te Eindhoven.
2.2 Hippehond.nl hanteert geen minimum bestelbedrag voor particuliere orders.
2.3 Aflevering door Hippehond.nl vindt binnen Nederland plaats door afgifte via een pakketdienst. Hiervoor berekenen we de klant een bedrag gebaseerd op de gemiddelde kosten van de pakketservice van de vervoerder.
2.4 Hippehond.nl is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door jou bestelde producten door de vervoerder.
2.5 Je ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is. Indien je niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging door Selektvracht wordt het pakket nog 3 maal aangeboden. Daarna ontvang je een notitie met instructies hoe je je pakket kunt verkijgen.
2.6 De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 5 werkdagen voordat je bestelling wordt verzonden.
2.7 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Hippehond.nl in overleg met je een zowel qua prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel leveren danwel het product na te leveren.
2.8 Hippehond.nl is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschading tijdens de verzending.

Artikel 3 - Betaling
Je kan op 4 manieren betalen:
1. Je kan online betalen.
2. Je kan het totaalbedrag overmaken.  
Indien je niet (tijdig) betaalt behoudt Hippehond.nl zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overenkomsten aan te gaan met je. Daarnaast zal Hippehond.nl eventuele onkosten en / of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door jou bij je verhalen.

 Artikel 4 - Producten en garantie
4.1 Hippehond.nl garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende zes maanden na aflevering onder de onder artikel 5 genoemde voorwaarden.
4.2 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij Hippehond.nl worden ingediend. Je ontvangt dan instructies van ons m.b.t. het toesturen van het product. Stuur dus nooit het product retour zonder eerst in overleg te gaan met ons.
4.3 Indien aan de voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt Hippehond.nl het artikel danwel vergoedt Hippehond.nl de aankoopprijs of een deel daarvan. De garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.
4.4 De garantie is niet van toepassing indien je wijzigingen aan het artikel of apparaat hebt aangebracht; er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Hippehond.nl niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
4.5 Hippehond.nl biedt geen garantie op speelgoed.

Artikel 5 - Productgebruik
5.1 Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle kledingstukken tenzij anders vermeld in het wasvoorschrift dat ze het beste op de hand gewassen kunnen worden in lauw water. Hippehond.nl adviseert om producten niet in de droger te drogen tenzij anders vermeld. Eenmaal gewassen artikellen kunnen niet geretourneerd worden.
5.2 De op de website genoemde maten zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
5.3 De hond dient de kleding alleen te dragen onder toezicht van een volwassenen.
5.4 De hondenkleding is niet geschikt voor andere dieren zoals bijvoorbeeld katten.
5.5 De hondenkleding is ontworpen voor het comfort van je hond en veelal functioneel van aard. De meeste honden zullen geen enkele hinder van het dragen van kleding ervaren. Indien je hond het dragen van kleding toch niet prettig lijkt te vinden, wordt verder gebruik afgeraden. Hippehond.nl stelt het comfort van de hond voorop. Bij warm weer wordt (warme) kleding dragen uiteraard afgeraden.
5.6 Bij het gebruik van producten met handleiding dien je deze in acht te nemen. Bij twijfels met betrekking tot het gebruik, de gezondheidstoestand, conditie en of capaciteit van je hond dien je je dierenarts te raadplegen.

Artikel 6- Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van Hippehond.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.
6.2 Hippehond.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van de hond ten gevolgen van het gebruik van producten indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik.
6.3 Hippehond.nl is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
6.4 Hippehond.nl is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
6.5 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Hippehond.nl beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Artikel 7 - Klachten, ruilen en restitutie
7.1 Je hebt juridisch het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van je bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kun je doen d.m.v. een e-mail aan de klantenservice; info@hippehond.nl.
7.2 Wanneer de bestelde produkten niet aan je verwachtingen voldoen of je hebt een verkeerd produkt besteld, dan kun je de produkten in overleg ruilen of kan er restitutie verleend worden.
7.3 Wanneer de door Hippehond.nl afgeleverde artikelen niet binnen de hieronder benoemde termijnen zijn teruggezonden, gelden de producten als door jou zonder enig bezwaar geaccepteerd.
7.4 Om in aanmerking te komen voor het ruilen van het product danwel een restitutie dien Hiervoor moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je dient ons binnen 14 dagen op de hoogte te stellen van je klacht, je verzoek om te ruilen of je verzoek tot restitutie. Dit dien je te doen middels een e-mail, brief of telefoontje, danwel door langs te komen in de winkel.
  • Het artikel dient binnen 7 dagen na het overleg met Hippehond in het bezit van Hippehond.nl te zijn. Je dient het artikel voldoende gefrankeerd retour te sturen aan Hippehond.nl We raden je hierbij aan om een bewijs van je verzending te bewaren. Hippehond.nl is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging tijdens de verzending. Verzend nooit het product retour voordat je hierover overleg hebt gehad met Hippehond. We zullen je instructies geven omtrent hoe te handelen m.b.t. het retourneren.
  • Het product dient terug te worden gestuurd in de originele verpakking, ongebruikt, ongewassen, niet beschadigd en met eventueel aangehechte kaartjes.
  • Alleen voldoende gefrankeerde retour zendingen worden aangenomen! Ongeacht de reden van retour zenden. Niet voldoende of geheel niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen en weer retour afzender gezonden! (heb je recht op de portokosten dan worden die per bank door ons vergoed)
  • Producten in de sale kunnen niet geruild worden.

Artikel 8 - Prijzen
8.1 Hippehond.nl is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier danwel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.
8.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is hippehond bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
8.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.
8.4 Hippehond.nl is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

Artikel 9 - Communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Hippehond.nl, dan wel tussen Hippehond.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen jou en Hippehond.nl, is Hippehond.nl niet aansprakelijk. Dit tenzij en er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Hippehond.nl.

Artikel 10 - Wijziging algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Hippehond.nl is gevestigd bevoegd, tenzij Hippehond.nl voor de rechter van uw woon / vestigingsplaats kiest.

Artikel 12 - Privacy-verklaring
Hippehond.nl vindt het belangrijk dat de door jou verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Hippehond.nl zal de door jou verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van je bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij je naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Je gegevens worden intern gebruikt om je op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld wijzigingen in het assortiment, aanbiedingen en andere relevante informatie over Hippehond.nl. Indien je dit niet wilt, kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar klantenservice@hippehond.nl.

  

 

Voorwaarden voor de groothandel van Hippehond.nl:


Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de groothandel van Hippehond zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Hippehond worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hippehond worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Hippehond ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van de groothandel van Hippehond zijn vrijblijvend en Hippehond behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de groothandel van Hippehond. Hippehond is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hippehond dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen. De pakketten worden verzonden met DPD tenzij anders vermeld. Orders worden franco geleverd vanaf €500,-. 

Betalingen dienen vooraf te geschieden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen danwel door Hippehond besloten. Indien de betaling in dat geval niet binnen twee weken ontvangen is, volgt er een herinnering. Betalingen dienen binnen een maand na levering te worden voldaan. Indien hier niet, danwel niet tijdig op gereageerd wordt, wordt de betaling na een aanmaning overgedragen aan een incasso dienst.

 

De afnemer dient zich aan de adviesverkoopprijzen te houden. Hierbij kunnen miniscule wijzigingen aangebracht worden in het kader van het afronden van bedragen. Afnemers mogen producten verkopen middels hun winkel en of webwinkel. Producten dienen niet verkocht te worden op marktplaatsen zoals bijvoorbeeld E-bay. Indien een afnemer zich niet aan een van deze bepalingen houdt, behoudt Hippehond zich het recht om deze afnemer verdere diensten te weigeren en / of deze aansprakelijk te houden voor evt. schade die dit berrokkent op andere afnemers. Producten die uit het assortiment gaan mogen afeprijsd worden. OVerige aanbiedingen dienen in overleg te gaan met de groothandel van Hippehond.

 

Artikel 4. Levering
Indien een overmachttoestand langer duurt dan 30 dagen hebben zowel Hippehond als de koper de mogelijkheid om het onderdeel betreffende de overmachtstoestand van de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar rondom dit deel van de bestelling en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.

 

De door Hippehond opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Hippehond is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Hippehond gedragen.

 

Annuleringen: indien de afnemer na het aangaan van de overeenkomst deze overeenkomst ongedaan wenst te maken, is deze verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten omtrent de order door Hippehond. Denk hierbij aan het invoeren, het retourneren naar het land van herkomst en de douanekosten. Deze kosten worden op de afnemer verhaald alsmede mogelijke andere kosten die het verwerken van de order met zich mee hebben gebracht.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Hippehond verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Hippehond geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid bij gebreken
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Hippehond daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@hippehond.nl

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Hippehond, dan wel tussen Hippehond en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Hippehond, is Hippehond niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Hippehond.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens
Hippehond houdt zich aan de Wet Persoonregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Hippehond respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Hippehond.


Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hippehond ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Hippehond gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hippehond kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen
Indien u aan Hippehond schriftelijk opgave doet van een adres, is Hippehond gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u Hippehond schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

Wanneer door Hippehond gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Hippehond deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hippehond in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Hippehond vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Hippehond is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Daar wij producten uit de hele wereld importeren kunnen kleine model en/of kleur wijzigingen voorkomen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Uw mandje(s)..


DieselInhoud shoppingbag
  • Totaal: € 0,-

Log hier in voor uw eigen Hippe- Hond account
Log-in